Obchodní podmínky

Obchodní podmínky živnostníka Daniela Kopecká

se sídlem

V Zahradách 52, 280 02 Kolín – Sendražice, IČO: 67394116

prodeje zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.vosycka.cz

 1. Úvodní ustanovení
 2. Uzavření kupní smlouvy
 3. Cena zboží a platební podmínky
 4. Odstoupení od kupní smlouvy
 5. Přeprava a dodání zboží
 6. Práva z vadného plnění
 7. Další práva a povinnosti smluvních stran
 8. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení
 9. Závěrečná ustanovení
 1. Úvodní ustanovení
 2. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) živnostníka Daniely Kopeckése sídlem V Zahradách 52, 280 02 Kolín – Sendražice, IČO: 67394116

(dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.vosycka.cz, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.1. Kupující je každý návštěvník internetového obchodu, bez ohledu na to, či jedná jako spotřebitel nebo jako podnikatel (dále jen “kupující”).

1.2. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

 

 1. Uzavření kupní smlouvy

2.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.3. Ustanovení § 11a zákona o ochraně spotřebitele: „Při prodeji zboží nebo poskytování služeb elektronickými prostředky prostřednictvím internetových stránek je prodávající povinen spotřebitele předem zřetelným způsobem informovat o tom, zda platí nějaká omezení pro dodání zboží nebo poskytnutí …“

2.4. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

2.5. Pro upřesnění objednávky kupující vybere zboží a stiskne okno „upřesnit požadavek“ ve webovém rozhraní obchodu.

2.6. Prodávající kupujícího kontaktuje nejpozději do 48 hodin od odeslání požadavku a upřesní si s kupujícím veškeré požadavky.

2.7. Mylné uvedení jakéhokoliv údaje kupujícím při objednávce samo o sobě neznamená neplatnost objednávky. Prodejce a kupující si mohou tyto údaje dodatečně vyjasnit jimi zvoleným způsobem, zejména telefonicky nebo elektronickou poštou.

2.8. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné písemné potvrzení objednávky.

2.9. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

2.10. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu (dále                         jen “objednávka“), a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.

2.11. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání objednávky. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením objednávky (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

2.12. Návrh objednávky má platnost patnáct dnů.

2.13. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.

2.14. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.

 1. Cena zboží a platební podmínky

3.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 107-3596020267/0100, vedený u společnosti Komerční banka a.s. (dále jen „účet prodávajícího”);
 • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
 • bezhotovostně platební kartou;

3.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží (dopravou).

3.3. Prodávající nepožaduje, s výjimkou uvedenou shora při dodávkách zboží do zahraničí, od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

3.4. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. Při volbě bezhotovostní platby (bankovním převodem nebo platební kartou) je zboží vždy expedováno až na základě přijaté bezhotovostní platby. Kupní cena je splatná do 7 pracovních dní ode dne uzavření smlouvy. V případě prodlení prodávajícího s bezhotovostní platbou v délce 7 pracovních dní od splatnosti kupní ceny, má prodávající právo odstoupit od smlouvy a objednávku stornuje.

3.5. V případě platby na dobírku při převzetí zboží od přepravce si provozovatel vyhrazuje právo připočíst náklady za vybavení dobírky k ceně objednávky dle aktuálního ceníku přepravce.

3.6. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením jména a příjmení do poznámky. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.7. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

3.8. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

3.9. Veškeré změny včetně změn cen v internetovém obchodě jsou vyhrazeny. Cena je platná v době objednání.

3.10.  Je-li uvedená cena, nebo jakýkoliv jiný údaj uvedený na webové stránce obchodu zjevně chybný (zejména chyby v počtech, číslech), vyhrazuje si prodejce právo tuto chybu, i po přijetí nabídky kupujícím, dodatečně opravit. V takovém případě je smlouva uzavřena dodatečným souhlasem kupujícího, v opačném případě smlouva nebyla uzavřena.

3.11. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu fakturu. Fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle ji v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. Kupující souhlasí se zasíláním faktur v elektronické podobě. V případě, že kupující bude vyžadovat vyhotovení tištěného písemného dokladu – faktury a jeho zaslání na jeho adresu, je povinen tuto žádost uvést v objednávce. Prodávající je v takovém případě povinen kupujícímu zaslat fakturu na jím uvedenou adresu v balení společně s objednaným zbožím.

 1. Odstoupení od kupní smlouvy

4.1. Kupující má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od kupní smlouvy, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat na adresu elektronické pošty danielakopecka208@seznam.cz  nebo zaslat na adresu provozovny prodávajícího.

4.2. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 4.1 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu, a to poštovní cestou ve formě doporučené zásilky, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

4.3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

4.4. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Prodávající v takovém případě vrací spotřebiteli jen takto sníženou kupní cenu.

4.5. V případě porušení podmínek kupní smlouvy nebo obchodních podmínek kupujícím si prodávající vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy. Kupujícímu v takovém případě vzniká povinnost uhradit prodávajícímu náklady spojené s jeho objednávkou, zejména pak náklady za zaslání zboží, pokud jej kupující nepřevezme.

4.6. Odstoupí-li kupující oprávněně od kupní smlouvy, prodávající vrací náklady na poštovné ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu zaslání zboží, obvykle částku ve výši 79 Kč. Výše vrácené částky vychází z ceníku České pošty. V případě, že kupující doručil zboží osobně, náhrada mu nenáleží. V případě, že kupující vrací zboží z jedné objednávky ve více zásilkách, je mu vráceno pouze jedno poštovné.

4.7. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím, nedohodnou-li se strany jinak. Pokud prodávající odstoupí od kupní smlouvy, je povinen o tom neprodleně informovat kupujícího na elektronickou adresu uvedenou kupujícím při vytvoření objednávky.

4.8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 1. Přeprava a dodání zboží

5.1. Provozovatel se zavazuje odeslat zboží kupujícímu v nejbližším možném termínu. Dodací lhůta je vzhledem k ruční výrobě na zakázku individuální a předem dohodnuta.

5.2. Prodávající nenese odpovědnost za škody způsobené zpožděním odeslání nebo doručení zboží z jakéhokoli důvodu.

5.3. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.4. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

5.5. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.6. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

5.7. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 1. Práva z vadného plnění

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

6.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

6.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

6.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

6.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

6.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

6.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.3. Ustanovení uvedená v čl. 6.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující vadu sám způsobil.

6.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

6.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny V Zahradách 52, 280 02 Kolín – Sendražice, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje, kdy dojde projev vůle spotřebitele (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu (např. telefonicky, emailem, osobně).

6.6. Při uplatnění práva z vadného plnění je kupující povinen prokázat uzavření kupní smlouvy. Provozovatel doporučuje za tímto účelem předložit zejména potvrzení o koupi.

6.7. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího, který je nedílnou součástí obchodních podmínek a kupní smlouvy.

 1. Další práva a povinnosti smluvních stran

7.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

7.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

7.3.V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Kupující může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

7.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

7.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

7.6. Kupující tímto bere na vědomí, že zboží inzerované prodávajícím je chráněno autorským právem. Při prodeji prodávající poskytuje pouze nevýhradní a nepřevoditelnou licenci kupujícímu k užívání příslušných práv duševního vlastnictví v rozsahu odpovídajícím běžnému užívání zboží. Kupujícím zakoupené zboží slouží pouze pro jeho osobní potřebu běžného užívání a kupující se zavazuje, že zboží nebude rozmnožovat, pořizovat si z něj kopie nebo jinak jej obchodně využívat či z něho či na jeho základě obchodně profitovat a těžit pro své vlastní podnikání bez předešlého písemného souhlasu prodávajícího, to nevylučuje právo kupujícího zakoupené zboží jednorázově darovat či prodat dalšímu spotřebiteli. Kupující je povinen uhradit prodávajícímu jakékoliv škody nebo náklady vzniklé ve spojení s porušením povinností specifikovaných v tomto odstavci obchodních podmínek.

 

 1. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

8.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

8.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

8.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

8.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje při objednávce uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

8.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

8.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

8.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

8.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 8.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

8.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

8.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

8.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 1. Závěrečná ustanovení

9.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

9.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

9.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

9.4. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování V Zahradách 52, 280 02 Kolín – Sendražice,

adresa elektronické pošty danielakopecka208@seznam.cz.cz, telefon +420 775 545 505.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1.11.2021

 

 

 

 

 

 

Platba, doba dodání, doprava

Platba

Platbu můžete provést:

 

 1. Bankovní převod – převod peněz na účet (zboží odesílám až po připsání platby na účet a domluvené dodací lhůtě) – ZDARMA 
 2. Platba dobírkou – platba v hotovosti nebo platební kartou kurýrovi, nebo na Vámi zvoleném výdejním místě při převzetí zboží.

Doba dodání

Vzhledem k tomu, že se jedná o ruční výrobu na zakázku, tak zboží odesíláme dle předem domluvené doby dodání a naskladněného materiálu.

 

Doprava

 1. Česká pošta(balík do ruky) – doručení přímo do Vaších rukou…129 Kč 
 2. Zásilkovna– doručení balíku na Vámi zvolené výdejní místo…69 Kč nebo doručení na adresu…69 Kč + 46 Kč.
 3. Doručení na Slovensko– balíky na Slovensko zasíláme Českou poštou (balík do ruky), nebo přes Zásilkovnu, která Vám balík doručí na Vámi zvolené výdejní místo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reklamační řád

Tento reklamační řád se vztahuje na reklamaci zboží zakoupeného prostřednictvím internetového obchodu www.vosycka.cz. Reklamace se řídí legislativou ČR ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Nároky z vadného plnění a záruka za jakost

 1. Pokud má převzaté zboží nedostatky, je poškrábané, deformované nebo nemá oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se ke sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí-li se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným smluvním nebo předsmluvním parametrům, jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá. Tyto nedostatky je nutné toto oznámit prodávajícímu neprodleně. Nejpozději v den převzetí zásilky. Na pozdější reklamaci z těchto důvodů nebude brát zřetel.
 1. Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny, není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.
 1. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
 1. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před

převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil, a to zejména tím, že zboží bylo používáno k jinému než obvyklému nebo prodávajícím stanovenému účelu. Prodávající rovněž neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení.

 1. Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v dvouleté záruční době. V této

lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy:

 1. odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
 2. bezplatné odstranění vady opravou,
 3. přiměřenou slevou z kupní ceny,
 4. vrácením kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

 

Postup pro provedení reklamace

 1. Kupující je povinen uplatnit reklamaci prostřednictvím emailu, který zašle na danielakopecka208@seznam.cz Případné přiložení fotodokumentace urychlí vyřízení procesu reklamace. Následně se s Vámi prodejce spojí a probere možnosti reklamace. V případě nutnosti bude reklamované zboží po domluvě zasláno přímo na adresu Daniela Kopecká, V Zahradách 52, 280 02, Kolín – Sendražice. V reklamaci je kupující povinen sdělit své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. Změna volby způsobu vyřízení reklamace bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží u prodávajícího. Lhůta pro vyřízení reklamace běží ode dne předání/doručení zboží, které je předmětem reklamace prodávajícímu.

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů rozhodnout o reklamaci. Reklamaci vady, včetně odstranění vady prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím nedohodnou písemně na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

Záruční doba se prodlužuje o dobu uplatnění reklamace o dobu uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat prostřednictvím e-mailu uvedeného v objednávce.

Reklamační řád je účinný od 1. 11. 2021