Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Ustanovení těchto Podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Znění Podmínek můžeme jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek.

Pořizování fotografiií a videí

Objednatel je srozuměn a souhlasí s pořizováním fotografií a videí dodavatelem na jeho soukromé akci. Fotografie i videa může dodavatel služeb použít pro jakýkoli komerční účel nebo propagaci bez písemného souhlasu objednatele.

Objednávka služby a její zrušení

Objednávka prostřednictvím emailu nebo vyplněného formuláře na webovém rozhraní je považována za závaznou v momentě podepsání Smlouvy a uhrazení smluvené částky.

Zrušení smlouvy (objednávky) je možné pouze písemnou formou nebo e-mailem, rozhodující je datum odeslání nebo datum odeslání e-mailu.

Storno poplatky:
nad 31 dní před konáním akce činí storno poplatek 40%
15-30 dní před konáním akce činí storno poplatek 80%
14-0 dní před konáním akce činí storno poplatek 100%

Do počtů dní se nezapočítává den konání akce.